English


        העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה


דף הבית מי אנחנו ?מה קורה אסבסט שמירת חופים הגנת העץ מעורבות גן ירוק הצטרפות צרו קשר

 

עתירה נגד עיריית נהריה על אי-סילוק האסבסט

 

 16.1.2008


עמותת "אדם טבע ודין" והעמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה עתרו ב 16.1.2008 , יום רביעי, שעה 09:00 , לביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה נגד עיריית נהריה והמשרד להגנת הסביבה בגין הטיפול הרשלני במפגע האסבסט בעיר. לטענת העותרות, העירייה מגלה אוזלת יד חמורה בכך שהיא בוחרת שלא להשתמש במיליוני שקלים שהקצתה לה המדינה לטובת העניין.
 

המסר המרכזי של העתירה של העמותה:

רשלנות קשה הן של העיריה והן של המשרד להגנת הסביבה, רשלנות שהגיעה לשיא חדש ברגע שהוקצה תקציב לטובת הטיפול באסבסט, ולא נעשה בו שימוש. המשרד הפגין אזלת יד קיצונית, כאשר תגובתו עד כה התבטאה בעיקר במכתבי נזיפה לעיריה, בעוד שעומדים לרשותו כלים אופרטיביים כגון הוצאת צווי ניקוי.

 

תמצית העתירה

 1.       לפעול לאלתר למילוי חובותיהם הקבועות בדין, לשם ניקוי ערימות פסולת האסבסט הפזורות ברחבי העיר נהריה (להלן גם: "העיר") והמפורטות בחלקן בעתירה זו, ובכך להביא להסרת המפגעים החושפים מדי יום את הציבור המתגורר בעיר לסכנות בריאותיות קשות.

2.       לפעול לאלתר למילוי חובותיהם על פי דין, באמצעות הכנת תוכנית ניקוי שיטתית, כוללת ורב שנתית שבמסגרתה, ראשית, יתבצע מיפוי יסודי ומעודכן של מפגעי האסבסט הפזורים בעיר (הן בשטחים הציבוריים שבה והן בשטחיים הפרטיים), ושנית, יקבעו לוח זמנים וסדר עדיפויות לניקוי האתרים המזוהמים, בתוך פרק זמן קצוב.

3.       לפעול לאלתר למילוי חובותיהם על פי דין, ולקביעת נהלי עבודה אחידים ומחייבים בדבר פינוי מפגעי האסבסט לאתרים מוסדרים, לרבות נקיטה בפעולות ניטור בשטח לאחר פינוי פסולת האסבסט לאתרים מורשים לכך.

4.       לפעול לאלתר למילוי חובותיהם על פי דין, לשם יצירת מנגנון עירוני שמטרתו לתפעל את הטיפול היעיל בבעיה האזורית של מפגעי האסבסט. זאת לרבות באמצעות הקמת ועדה משותפת על ידי המשיבים 1-2 עם נציגי הועדה לאבק מזיק מטעם המשיב 3, ונציגי הציבור בהם נציגים מטעם העותרות.

ואלה נימוקי העתירה:

תמצית העתירה

5.       עניינה של עתירה זו הוא במחדלם המתמשך של המשיבים לפעול כנאמני ציבור, לשם מילוי חובותיהם הקבועות בדין, לטובת תושבי העיר נהריה, הסובלים מזה זמן רב ממפגעי פסולת אסבסט מרובים, הפזורים ברחבי העיר ומהווים מטרד סביבתי ובריאותי, עד כדי סכנת נפשות של ממש, כפי שיפורט בעתירה זו.

6.       למרות ההתרעות הרבות, זמן קצר לפני כתיבת עתירה זו נודע כי עירית נהריה בחרה שלא לנצל תקציב בגובה של מעל 3 מיליון ₪ שהוקצה לה על ידי המשרד להגנת הסביבה לטובת ניקוי מפגעי אסבסט בעיר. החלטה זו מעוררת שאלות רבות ובעיקר מצביעה על התנהלות אשר, בלשון המעטה, אינה שמה את בריאות הציבור ואת טובתו במקומם הראוי בסדר העדיפויות העירוני, בניגוד לדרישות שבדין. המשיב 3 אמנם התאכזב מאד מאופן התנהלות העיריה, אך מעבר להבעת האכזבה במכתב חריף, טרם עשה דבר בתגובה לצעד שערוריתי זה.

7.       מחדלם של המשיבים מתבטא במספר מישורים: בראש ובראשונה, המשיבים 1-2, אינם פועלים בהתאם לחובות ולסמכויות הנתונות להם מכוח דינים שונים, לרבות פקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: "פקודת העיריות"), חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק שמירת הניקיון") ופקודת בריאות העם 1940 (להלן: "פקודת בריאות העם"), בכל הנוגע לטיפול במפגעי פסולת האסבסט המרובים הקיימים בעיר, לאחר היווצרותם, ופינויים לאתר מוסדר. בכך חושפים המשיבים 1-2 את תושבי נהריה, אשר על שלומם הם אמונים, למפגעים תברואתיים ובריאותיים, הפוגעים באיכות חייהם וברווחתם. כל זאת כאשר המשיב 3 אינו נוקט בשום פעולה אופרטיבית, בהתאם לסמכויות הנתונות לו, כדי לכפות על המשיבים 1-2 את יישומו של הטיפול הלכה למעשה. 

8.       מחדלם הנוסף של המשיבים, מתבטא בהימנעותם מהכנת תוכנית כוללת ומקיפה לניקיון העיר מאותם עשרות מפגעי האסבסט הפזורים בה, מהסרת המפגעים ומהחזרת המצב לקדמותו. הנה כי כן - אי מילוי חובתם זו של המשיבים, הוביל באופן ישיר למחדלם השני של המשיבים המתבטא בהימצאותם של מפגעי פסולת אסבסט מרובים שאינם מטופלים כראוי, ומביאים בכך לסיכונו הממשי של הציבור. העותרות תיטענה כי אין בידי המשיבים כל תכנית אמיתית המיועדת לפתרון בעיית האסבסט החמורה המלווה את האזור מזה שנים. גם כאשר מוצאים כנגד המשיבים 1-2 צווי ניקוי מטעם המשיב 3, הרי שאלה אינם מבוצעים כיאות ובמידה מספקת, אשר תמלא אחר הוראות הצו ותביא למיגור הסכנה הנשקפת לציבור כתוצאה מהחשיפה לאסבסט. 

במילים אחרות, לעתירה זו שני ראשים: האחד, קצר מועד, מכוון כלפי חובתם של המשיבים לפעול לאלתר לשם סילוק מפגעי האסבסט הקשים המפורטים בעתירה זו. השני, מכוון כלפי חובתם של המשיבים לפעול במסגרת תכנית טיפול ארוכת טווח ואינטנסיבית לשם מיפוי כל מפגעי האסבסט בעיר, לרבות אלו שטרם נחשפו ולשם סילוקם הסופי לאתרי הפסולת המתאימים.

9.       המשיבים נמנעו מגיבוש מנגנון אשר יסדיר באופן אחיד, המתואם עם הוראות החוק והמשרד להגנת הסביבה ועם הציבור, את כל הטיפול במפגעי האסבסט באזור נהריה רבתי, כולל אופן הפינוי וביצוע עבודות ניטור בשטח, ובכך גרמו להיעדר פיקוח ובקרה על הטיפול והפינוי של פסולת אסבסט בעיר, דבר אשר הוביל ישירות להמשך ההשלכה הפיראטית של פסולת מסוכנת זו בשטחים שונים.

    10.   להשלמת התמונה, תציינה העותרות, כי המשיבים אינם נוקטים בצעדים הנדרשים לפינוי האסבסט ולמניעת השלכתו שלא כדין - אינם משתמשים באופן מספק בסמכויותיהם לשם הוצאת צווי ניקוי כנגד משליכי האסבסט ולא נוקטים בהליכים המשפטיים הנדרשים נגדם. גם במקרים בהם דאגו המשיבים לפינוי הפסולת מאתרים מסוימים בעיר (בעיקר בעקבות פניות העותרות אליהם), נראה כי הדבר נעשה מבלי שיידרש החזר כפל הוצאות הפינוי ממשליכי האסבסט, בהתאם לחוק שמירת הניקיון. משמעות האמור היא כי הנטל הכספי שבתיקון המעוות מוטל בסופו של דבר על כתפי הציבור במקום על כתפי המזהמים.

    11. העותרות תיטענה כי מאחר שהמשיבים זנחו במשך שנים את חובותיהם ואת סמכויותיהם על פי דין, הגיעו מפגעי פסולת האסבסט בעיר נהריה למימדים אשר הם מתקשים להתמודד אתם, גם במקרים בהם הם מגלים נכונות לעשות כן. זאת, כאמור, הן בשל העובדה כי מפגעי האסבסט הולכים ומתרבים בשל חסר במדיניות של פיקוח, בקרה ואכיפה, והן בשל היעדרה של תוכנית מקיפה, הכוללת את מיפוי האתרים המזוהמים באסבסט בעיר, בהתאם למיקומם ולאופיים, והן בהיעדר לוח זמנים מוגדר לניקוי אותם אתרים, על פי סדר עדיפויות, בהתאם לרמת הרגישות של האתרים המזוהמים, כמויות הפסולת המצויות בהם, קרבתם לריכוזי אוכלוסיה ועוד.

 

      12. על אף פניותיהן החוזרות ונשנות של העותרות ושל תושבים נוספים בעיר נהריה למשיבים, בבקשה להפעיל את סמכויותיהם כמפורט לעיל, לא נקטו המשיבים עד כה בפעולה נרחבת, מקיפה ומספקת, אשר מצביעה על התמודדות יסודית ורצינית עם בעיית פסולת האסבסט בעיר. מחדלם של המשיבים מוביל למעשה לסכנת נפשות של ממש כאשר תושבי נהריה ועוברי אורח אקראיים נחשפים באופן יומיומי לסיבי האסבסט המסוכנים, הנותרים בשטח חודשים ואף שנים.

 

    להורדת העתירה במלואה לחץ כאן (או כמסמך WORD כאן)

 


 

הודעה לעיתונות

הוגשה עתירה היום (יום ד') נגד הרשויות על הרשלנות בטיפול במפגעי האסבסט בנהריה

אדם טבע ודין: עיריית נהרייה העדיפה לא לעשות שימוש במיליוני שקלים שהועברו לרשותה והיא מעמידה את האוכלוסייה בסכנה בריאותית חמורה

 

אדם טבע ודין והעמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה עתרו לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה נגד עיריית נהריה והמשרד להגנת הסביבה על הטיפול הרשלני במפגע האסבסט בנהריה. לטענת העותרות, העירייה מגלה אזלת יד חמורה בטיפול במפגע זה שמוצאת ביטוי בבחירה שלא לעשות שימוש במיליוני שקלים שהקצתה לה המדינה לטובת העניין, ואילו המשרד להגנת הסביבה אינו עושה די בכדי לאלץ את הרשות המקומית להוביל את הבעיה לפתרון.

 

עו"ד עמית ברכה מאדם טבע ודין אומר כי שנים של ניסיונות להביא את עירית נהריה ואת המשרד להגנת הסביבה לטפל במפגעי האסבסט בעיר לא הביאו לתוצאה המיוחלת - ערימות אסבסט פריך עודן עומדות חשופות במקומות שונים בעיר, חלקן בסמיכות גבוהה למוסדות ציבור, ביניהם פעוטון ובית ספר. "למרות שהתרענו שוב ושוב בפני הרשויות כי יש לעשות כל מאמץ למילוי חובותיהן לסילוק האסבסט ומניעת המשך חשיפת הציבור למפגע מסוכן זה, עד כה כמעט דבר לא נעשה. הרשויות גילו חוסר אחריות והפקרות בכל הנוגע לדרך הטיפול במפגע ועל כן לא נותרה בפנינו אלא לפנות לערכאות משפטיות נגדן".

 

עו"ד ברכה הוסיף כי הרשלנות של עירית נהריה בכל הנוגע לטיפול באסבסט הגיעה לשיא חדש לפני כחודש, כאשר התברר שזו בחרה שלא לעשות שימוש בתקציב של מעל 3 מיליון ₪ שהמדינה הקצתה לה לטובת העניין. "למרות שהמדינה סוף סוף הכירה בהיותם של הגליל המערבי ושל נהריה בפרט אזורים מוכי אסבסט והחלה להקצות משאבים לטיפול בהם, גם זה לא מספיק כדי לגרום לעירית נהריה לדאוג לבריאות תושביה ולסלק מרחבי העיר את האסבסט. גם כאשר כל הסימנים העידו על המשך טיפול רשלני של עירית נהריה באסבסט ועל ניהול לא יעיל ולא מקצועי של התקציב שהוקצה לה, הסתפק המשרד להגנת הסביבה במכתבי נזיפה והתרעות ולא נקט בצעדים קשים יותר, המתבקשים במקרה חמור שכזה". 

 

במסגרת העתירה מבקשות העותרות כי בית המשפט יוציא צו עשה כנגד עירית נהריה המורה לה להפעיל סמכותה על פי חוק לשם הסדרת האיסוף והטיפול הכולל בפסולת האסבסט ברחבי העיר. כמו כן, מבקשות העותרות כי בית המשפט יורה לעירית נהריה להכין תוכנית ניקוי שיטתית, כוללת ורב שנתית שבמסגרתה יתבצע מיפוי יסודי ומעודכן של מפגעי האסבסט הפזורים בעיר (הן בשטחים הציבוריים שבה והן בשטחיים הפרטיים), ויקבעו לוחות זמנים וסדר עדיפויות לניקוי האתרים המזוהמים, בתוך פרק זמן קצוב.

לפרטים נוספים: אביעד אורן, דובר אט"ד. טלפון:052-3583561 

 

 

אסבסט - ראשי
?מה קורה
פעילויות שלנו
? מהו אסבסט
טיפול באסבסט
סכנות בריאותיות
הזיהום בגליל המערבי
מפגעי אסבסט
נתוני תחלואה בארץ
חוות דעת פרופ' פרנק
חוות דעת פרופ' ריכטר
חוות דעת פרופ' רביד
חוות דעת יצחק פישר
"מדינת הילדים"
עצומה למניעת הפיזור
העתירה נגד העירייה
תובענה ייצוגית אסבסט
העתירה לבג"ץ
הכתבה במבט שני

 

מפת האתר  | אודות האתר  |  כתוב לנו  |  עזרה  |  עמוד הבית | רשימת תפוצה | קישורים  | ENGLISH
העמותה למען איכות חיים ואיכות סביבה נהריה, כתובת: ת.ד. 1019 נהריה 22110 , טלפקס: 9574449 –0
4  ,
דואר אלקטרוני:
aqlen.il@gmail.com  אתר: http://naen.timba.info