English


        העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה


דף הבית מי אנחנו ?מה קורה אסבסט שמירת חופים הגנת העץ מעורבות גן ירוק הצטרפות צרו קשר

 

 

חוק שמירת הסביבה החופית

                                                                                               

חוק שמירת הסביבה החופית התשס"ד – 2004, אושר ב-4.8.2004 ויכנס לתוקף בתום 3 חודשים מיום פרסומו ברשומות.

 בדומה למדינות מערביות אחרות, גם למדינת ישראל יש מעתה חוק חופים, הקובע בחקיקה ראשית את חובת ההגנה והשמירה על הסביבה החופית לתועלת ולהנאת הציבור והדורות הבאים. החוק מיישם את התפיסה לפיה יש להתייחס לים, לחוף ולעורף החוף כמכלול אחד – אשר יקרא מהיום 'הסביבה החופית'. החוק חל לאורך כל החוף על רצועה של 300 מ'.  

להלן עיקריו:

·                    מטרות החוק:

(1)

להגן על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה, לשקמם ולשמרם כמשאב  בעל ערכים יחודיים וכן למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה בהם;

(2)

לשמור את הסביבה החופית והחול החופי לתועלת ולהנאת הציבור, ולדורות הבאים;

(3)

לקבוע עקרונות והגבלות לניהול, לפיתוח ולשימוש בני קיימא של הסביבה החופית.

מטרתו העיקרית של החוק, להגן על הסביבה החופית מפני פיתוח בלתי מבוקר בעתיד.  לשם כך  קובע החוק כי תוקם ועדה לשמירת הסביבה החופית בת 17 חברים. הוועדה תצטרך לבחון כל תכנית בתחום האמור, ולהבטיח שהיא אינה פוגעת בסביבה החופית. הועדה נדרשת לתת דגש מיוחד לשמירת השטחים שעדיין פתוחים כיום, ולשמירה על זכות הציבור למעבר חופשי לאורך תחום שפת הים.

·                    כל תכנית בתחום הסביבה החופית תצטרך את אישור הועדה:

(א)

לא תופקד ולא תאושר תכנית החלה בתחום הסביבה החופית  או חלק ממנה, אלא לאחר קבלת אישור הועדה...

(ב)

לא יינתן היתר לשימוש חורג בתחום הסביבה החופית, אלא באישור הועדה.

(ג)

לא יינתן היתר להקלה בתחום חוף  הים, ולא יינתן היתר להקלה מגובה בנין בתחום הסביבה החופית ... אלא באישור הועדה.

·                    בתחום ה'סביבה החופית' תשקול הועדה כל תכנית לאור העקרונות הבאים: 

(א)

הועדה תפעיל את סמכויותיה תוך שתיתן דעתה לצורך בשמירה על הסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ולשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה, במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים, לרבות שיקולי תשתית.

 ·                    בתחום 'חוף הים' (100 מ') תשקול הועדה כל תכנית לאור העקרונות הבאים:

 (ב)

לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום חוף הים, אלא לאחר  שבחנה את   ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך של שמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת...

 ·                    בנוסף, תיבחן כל תכנית תוך דגש על שמירת השטחים הפתוחים: 

(ג)

הועדה תפעיל את שיקול דעתה בהתאם לסעיפים (א) ו- (ב) תוך אבחנה בין שטחים בנויים לשטחים פתוחים ומתוך דגש על שמירת השטחים הפתוחים בתחום הסביבה החופית. 

 עוד קובע החוק:

·                    ענישה מחמירה בגין פגיעה בסביבה החופית:

(א)

העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין); נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

 

(1)

מבצע פעולה המהווה או העלולה להוות פגיעה בסביבה החופית, בניגוד להוראות סעיף 4(א);

 

(2)

אינו נוקט את האמצעים לשיקום הסביבה החופית ולהשבת המצב לקדמותו בהתאם להוראות סעיף 4(ב);

 

(3)

מקים מכשול, גדר או מעצור אחר החוסם את המעבר החופשי לאורך תחום חוף הים, בניגוד להוראות סעיף 5(ב).

 ·                    אפשרות לשר לאיכה"ס יוכל לקבוע היטלים לשם מימוש מטרות החוק:  

(א)

השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי להטיל בתקנות היטל להגנת הסביבה החופית, על בעל, מחזיק או מפעיל של מתקן הנמצא בתחום חוף הים...

 ·                    עיגון חוקי של זכות המעבר החופשי לאורך החוף: 

(א)

תחום חוף הים, יהיה פתוח להליכה רגלית לכל אורכו, בכפוף להוראות סעיף זה.

 ·                    הגדרה ברורה וסופית של קו החוף – נושא שהיה שנוי במחלוקת שנים רבות:  

 

"קו החוף" – קו מוגדר בקואורדינטות ומסומן על מפה, בגובה  0.75  מטר מעל אפס האיזון הארצי, לאורך חופי הים התיכון...

 ·                  מערכת הביטחון, החולשת על שטחי חוף רבים, תצטרך לנהוג בהתאם לעקרונותיו: 

14.

...בהליכים למתן היתר למתקן בטחוני בתחום חוף הים, תתחשב הועדה למתקנים בטחוניים... ככל האפשר, בהוראות חוק זה, ופעילות המתבצעת על ידי מערכת הבטחון בתחום הסביבה החופית שאינה טעונה היתר לפי חוק התכנון והבניה תבוצע ככל האפשר, בהתאם להוראות חוק זה.

לגירסה המלאה של חוק שמירת הסביבה החופית לחץ כאן

 

 

שמירת חופים - ראשי
? מה קורה
פעילויות שלנו
מעשה בצבה
מכתב לראש העיר
טיילת עין שרה
עמדתנו על טיילת עין שרה
חוק חופים
תערוכת צילום
שמירת חופים - קישורים

 

מפת האתר  | אודות האתר  |  כתוב לנו  |  עזרה  |  עמוד הבית | רשימת תפוצה | קישורים  | ENGLISH
העמותה למען איכות חיים ואיכות סביבה נהריה, כתובת: ת.ד. 1019 נהריה 22110 , טלפקס: 9574449 –0
4  ,
דואר אלקטרוני:
aqlen.il@gmail.com  אתר: http://naen.timba.info